Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ENDUMA GAMOU (2)
#1
ENDUMA GAMOU.
Over des Heeren Avondmael.


Ghy maeckte water wijn; dat 's klaer als wijn of water;
En 't was een wonder werck. Gliy noemde brood Uw lijf,
En wijngaerdsap Uw bloed, en 't was een tuchibedrijf
Tot liw'r geheugenis; - soo lees ick, en soo staet'er.
Mijn ziel vergaept sich niet aen wat, veel eewen later,
De grove gronden ley van eewelick gekijf;
Wie U 't mirakel, Heer! of aenschrijv' of ontschrijv',
Houd ick voor even boos van opset en van seater.
Gant my bet recta, het slecht, het mid, bet algemeen,
Het onbemorst gebruyck van wat Gliy hebt gesproken,
En dit mirakel toe: o God, voor my gebroken!
Breeckt nu dit lichaem oock en dese ziel van een.
Neen, neen, verworpen steen ! ghy zijt er van gewroken,
Maeckt maer mijn steen tot vleesch , en maer mun vleesch tot steen.Ick wil, Beer ! dat Ghy wilt, en heb het langh gedaen ;
Id heb Dijn loopbaen lief, en loopse met vermaecken,
En doe 't van over langh, en hoop het niet te staecken;
Maer van de dertigh grein 1) tot hondert toe te gaen.
Hoe pleit ick evenwel ? is dus de maet voldaen,
Is 't wel Of met mijn wil Of met mijn loop te raecken?
Oh, soo veel ydelheits en laet my noyt genaecken ;
Onnutte dienstknecht ! hoe soud ick by my bestaen ?
Mijn wit is wilde wil, mijn loop is staegh te rechten.
Oh, die de voeten wiesclit van Dijn onvuylder knechten!
Wascht, met den minsten drop van Dijn onschuldigh wee,
MO vuylgeloopen af, eer ick ter tafel tree.
Ick segh 't, o God! en meen 't, en wee p 't en steen 't, oh armen!
't En gelt noch wil noch loop ; mijn Neil is Dijn ontfarmen.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste