Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Søren Poulsen Judichær
#1
Om Slangerup
Sonnet.

Slangerup paltet udvortis vel seer /
Mangen Ting præctig’ i hende dog ere /
Huilcke GUd giffver / (foruden hans Lære/)
Derfor indvortis hun praler oc leer;
Agre / oc Enge / med andet sligt meer /
Herligt her ligge / som stedtze os nære:
Faarene Ulden til Klæder frembære /
Stude her fødis / oc Kiørene fleer:
Kornet her Aarlig oc Kiærnefuldt bliffver /
Aalden oc Skouven os rundelig gifver /
Vandet fremsender os Fiske paa Fad /
Jntet os mangler / huer daglig her haffver /
Klæder oc Føde / med andre Guds Gaffver.
Derfor bør ingen at laste dend Stad.
Zitieren
#2
Du ædle Slangerup / maa ynckelig dig klage /
Huordan dend grumme Mars hâr ilde dig tilreed /
Oc gruelig saa skiændt / at du maa kiedis veed /
Med Contribution, oc Uophørlig Plage /
Som du hâr stedtz’ udstaat / i disse jammers Dage:
Bær alt taalmodelig / oc Gud om Naade beed /
Giør Poenitentz / oc saa skal Gud dig gifve freed /
Om du vilt stadig tro / oc icke plat forsage.
Betænck at du aff Gud / hâr det ret vel fortient /
Thi du med Synd og Last hâr hâm saa ofte skendt:
Du oc det gandske Land er offte nock advaret /
At huer dend leede Synd alvorlig skuld’ affstaa;
Men det til døfv’ er sagt: mand derfor undre maa
At dend retferdige Gud hâr end saa længe sparet.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste