Sonett-Forum

Normale Version: Niew jaer
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
CONSTANTIJN HUYGENS


Niew jaer.

't Is uyt, de leste son gingh gisteren in zee,
Getuyge van mijn jaer vol ongeregeltheden.
0, dien, daer dusend jaer zijn als de dagh van heden,
Voor wien ick desen dagh mijn vuyle ziel ontklee,
Van 't smodderigh gew?ed van veertigh jaer en twee
En dry en Hoch Bens twee,- die ghy my hebt geleden;
Al vergh ick 't dijn geduld met sondige gebeden,
Gunt my een schoonder pack dan icker oyt aen dee!
In d' eerste niewigheit sal 't vleesch en bloed wat prengen,
En 't past haer moeyelick: maer ick betrouw Dijn hand;
Die sal 't my licbtelick wat ruymen en wat lengen.
Macckt my maer, op de refs van 't eewigh vaderland,
In dese wildernis een Dijner Israelijten,
En laet dit niewe kleed mijn leven niet verslijten