Sonett-Forum

Normale Version: DRIE VREDES-SONNETTEN (3)
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
DRIE VREDES-SONNETTEN

I

DE DAUW DES DOODS

Verdwaasden! die in blind uitzinnig streeven
al meer genot, meer lust en macht begeert,
die door god'looze weetensdorst gedreeven
't geheim der hel van Satan hebt geleerd!
Ziet ge niet hoe zich tot uzelven keert
het doodlijk wapen in uw hand gegeeven,
de helsche damp die niemand laat in leeven
de dauw des Doods die plant en dier verteert?
De Booze triomfeert, nu is 't zijn dag!
Nu wil elk yolk elk ander yolk vernielen
en volgt des Duivels leiding en gezag.
In een hoogtij van haat vergaan de zielen
tot eind'lijk door verstikkend gas omwolkt,
heel 't waereldrijk verwoest is en ontvolkt.

II

EENIGE REDDING

Is dit wat d'eeuw'ge Liefde van ons vroeg?
Is dit het Schoon waarvan profeeten spraken,
't Godsrijk op aard waarnaar heel 't menschdom joeg?
Zullen wij zoo van d'aard een lusthof maken?
Doolden wij dwazen dan nog niet genoeg?
Zal dan dit werk des Duivels nimmer staken?
Zwoeren wij zoo den kwaden to verzaken?
Is 't hiervoor dat de Heer het kruishout droeg?
Wie door des Demons waap'nen wordt bestreeden
Maak front en heffe 't kruis, maar wreek' zich niet.
Hier helpt geen kracht, maar wij ding en gebeeden,
en 't onvervaard geloof: dat God gebiedt —
Wee hen! die Satans helsche leer beleeden,
die ons tot moorden en vernielen ried!


III

AAN DE CHRISTENEN

Houd op! Houd ogl ziet toe dan wat ge doet!
Door Satans snoode wetenschap bekoord,
Zint gij op steeds verfoeyelijker moord
en denkt de waereldmacht gevest op bloed.
Acht gij U door die duivels-kunst behoed?
Meent gij dat Jezus uw gebed verhoort,
terwijl gij zelf, met infernalen moed,
uw eevennaast' in gift' ge dampen smoort?
0 Christenvolld waar is 't geloofsvertrouwen?
Huivert gij niet? tijt gij al zoo verlaagd,
dat gij den kwaden zelf ter hulpe vraagt
tot massa-moord op kind'ren en op vrouwen?
Waar bleef de fierheid uwer martelaren
die door geen leeuwen to verschrikken waren?